Top 6 resultaten risicoanalyse ketensamenwerking

Om ketensamenwerking ook echt ‘futureproof’ te maken en door te ontwikkelen is het belangrijk dat je als ketenpartners bij het in kaart brengen van toekomstige risico’s ook samen optrekt. Door de kennis van de verschillende organisaties samen te brengen, krijg je een veel beter beeld van wat er in de toekomst allemaal kan gebeuren. En dat helpt natuurlijk enorm bij het maken van goede strategische keuzes. Waardoor je de samenwerking ook voor de lange termijn veiligstelt. Drie weten meer dan één!

Met elkaar maak je betere inschattingen

Onder begeleiding van Frank Egeraat van Accent Advies hebben woningcorporatie Oosterpoort en ketenpartners De Variabele en Van de Klok in 2018 (net als in 2016) de risico’s die de samenwerking met zich mee brengt in kaart gebracht en beoordeeld. Er zijn 19 toekomstige risico’s geformuleerd welke vervolgens cijfermatig zijn beoordeeld op kans (hoe groot is de kans dat dit risico werkelijk wordt?), impact (wat zal dan de impact zijn?) en mate van beheersing (in hoeverre is er controle op dit risico?). Tijdens een workshopmiddag zijn de stemresultaten van alle respondenten met elkaar vergeleken en verder besproken met de betreffende deelnemers.

Hoe ga je om met de duurzaamheidsopgave* van de bestaande woningvoorraad?

Het is ontzettend leerzaam om te horen waarom een bepaald risico hoog of juist laag wordt ingeschat. Bijvoorbeeld bij het realiseren van de duurzaamheidsopgave van Oosterpoort. Johan Beelen, directeur Totaalonderhoud van Van de Klok vertelt waarom hij dit risico relatief laag heeft ingeschat: “We zijn bij Van de Klok natuurlijk al een aantal jaren bezig met het verduurzamingsvraagstuk, ook binnen de ketensamenwerking, waardoor we met elkaar ervaring hebben opgebouwd in de praktijk.” Henny Pries, ketenregisseur bij Oosterpoort vult aan waarom ook zij dit risico relatief laag heeft ingeschat: “Een belangrijke vraag is natuurlijk ook of je wel de juiste dingen doet op het gebied van verduurzamen."

Door de ketensamenwerking maak je vaak betere keuzes, omdat je al langer met elkaar samenwerkt en elkaar goed kent.

Edwin Burgerhout, manager organisatie & uitvoering bij Oosterpoort heeft dit risico wat hoger ingeschat: “Je kunt je ook afvragen of je nu niet te snel keuzes maakt door de ketensamenwerking. Omdat je ook met elkaar omzetdoelstellingen hebt afgesproken die je wilt halen.” Verschillende invalshoeken leiden tot interessante discussies en nieuwe inzichten. Uiteindelijk is het risico met betrekking tot het verduurzamingsvraagstuk beland op nummer 5.

Top 6 resultaten risicoanalyse ketensamenwerking

Ter afronding van de analyse is er een top 6 met risico’s samengesteld die een negatieve invloed kunnen hebben op de ketensamenwerking. De komende twee jaar worden de volgende risico’s extra gemonitord:

  1. Ontwikkelingen in de bouwmarkt (meer vraag naar vaklieden, wat kan leiden tot het vertrek van medewerkers en mogelijk moeite om nieuwe medewerkers te vinden).
  2. De kwaliteit van data en stuurinformatie (fouten of onvolkomenheden in de interne en externe stuur- en verantwoordingsinformatie en - rapportages binnen de keten).
  3. Procesefficiency & -effectiviteit (processen binnen de keten die niet efficiënt en/of effectief verlopen).
  4. Kwetsbaarheid van het KIC** (de financiële of operationele continuïteit van het KIC).
  5. Realisatie duurzaamheidsopgave (het risico dat de keten de beoogde energetische/ duurzaamheids-maatregelen technisch, organisatorisch of financieel niet, niet volledig of niet tijdig kan realiseren).
  6. Kostenrisico (de kosten voor onderhoud, verbetering en vernieuwing onverwacht/ onnodig hoog zijn).

Wil je meer weten over de risico’s die de ketensamenwerking met zich meebrengt? Neem dan contact op met Henny Pries (ketenregisseur bij woningcorporatie Oosterpoort, 024 399 55 55) voor meer informatie!

*| Het risico dat de keten de beoogde energetische/ duurzaamheids-maatregelen technisch, organisatorisch of financieel niet, niet volledig of niet tijdig kan realiseren.

**| KetenIntegratieCentrum; eengezamenlijk opgericht bedrijf dat samenwerking (in proces) en innovatie (van product) stimuleert en organiseert en bewaakt dat onderhoud en investeringen conform afgesproken prestaties worden uitgevoerd.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal