Beuningse wethouders Sijmen Versluijs en Piet de Klein in 't Hof van Campe
Sijmen Versluijs, wethouder met onder andere ruimtelijke ordening in portefeuille
Piet de Klein, wethouder met onder andere wonen en duurzaamheid in portefeuille

Vertrouwen in de kracht van samenwerking aan de voorkant

7 december 2021

Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe Omgevingswet heeft de gemeente Beuningen een Omgevingsprogramma Woningbouw opgesteld: het concept Panorama 2040. Dit Panorama geeft onder meer weer hoe de gemeente Beuningen tot 2040 wil groeien op het gebied van wonen en waar in de gemeente woningbouw mogelijk is. Het Panorama 2040 is vooruitstrevend te noemen, zeker als het gaat om de randvoorwaarden die de gemeente stelt voor toekomstige projecten. Laten wij bij Van de Klok nu juist volop mogelijkheden hebben om aan die randvoorwaarden te voldoen, met bovendien voldoende grondposities binnen de gemeentegrenzen om de gewenste groei te realiseren. Sijmen Versluijs, wethouder met onder andere ruimtelijke ordening in portefeuille, en Piet de Klein, wethouder met onder andere wonen en duurzaamheid (inclusief energietransitie en klimaatadaptatie) in portefeuille, zien mooie kansen voor samenwerking.

Voldoende huisvestiging

De gemeente Beuningen bestaat uit de kernen Beuningen, Weurt, Ewijk en Winssen. In totaal wonen daar ongeveer 26.500 mensen. De gemeente heeft de ambitie om te groeien tot 30.000-plus inwoners. Dat betekent dat er tot 2040 ongeveer 2.600 woningen bij moeten komen, waarvan er al zo’n 600 zijn opgenomen in bestaande, lopende plannen. “Wij willen graag voldoende huisvesting bieden aan onze eigen inwoners”, legt Sijmen Versluijs uit. “En we willen een bijdrage leveren aan het oplossen van het regionale huisvestingsprobleem en ook zorgen voor meer betaalbare, sociale huurwoningen. Bovendien gunnen we iedereen een mooie woonomgeving met het groen-blauwe karakter zoals wij die hier hebben.”

Plaatsen en mogelijkheden om te bouwen

Eenvoudig is het niet direct om een goede spreiding van nieuwbouwprojecten te krijgen. De gemeente Beuningen is relatief jong: veel mogelijkheden voor inbreidingen op bijvoorbeeld oude bedrijfslocaties zijn er niet. “Toch worden we zo nu en dan nog verrast door een locatie van een oud schoolgebouw of een agrarisch bedrijf dat stopt”, vertelt Sijmen. “Er blijkt meer mogelijk dan we vooraf verwacht hadden.” En dan is er natuurlijk Van de Klok nog, die al decennialang projecten ontwikkelt in de gemeente. Piet de Klein:

Wij zien het langzaamaan gebeuren dat onze eigen grondportefeuille opdroogt, maar we willen toch verder ontwikkelen.

"Niet bouwen in je gemeente, betekent stilstand. Dat vindt de gemeenteraad ook; we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Van de Klok kan dat. Die kijkt altijd al verder vooruit en heeft daardoor diverse grondposities in onze gemeente verworven. Op dit moment verkeert ‘t Hof van Campe in Ewijk in de afrondingsfase. Een volgend project is in voorbereiding.” Sijmen vult aan: “Vanuit de gemeente voeren wij sinds een paar jaren een faciliterend grondbeleid. Dat betekent dat we niet actief zelf grond kopen, maar dat aan de markt overlaten. Van de Klok is in onze gemeente een van de partijen die dat goed heeft ingeschat en een vooruitziende blik heeft gehad op de huidige en toekomstige woningbehoefte.”

10-puntenplan

Het gaat de gemeente Beuningen niet om stenen stapelen alleen. De gemeenteraad heeft een ‘10-puntenplan Wonen’ opgesteld waarin uitgangspunten voor nieuwbouwprojecten zijn beschreven, met respect voor de waarden waar de gemeente voor staat. Het plan bevat de volgende onderdelen: prijsklassen, woningtypen, groepen, ruimte en lucht, hoog en laag, spreiding, dorpsvriendelijk, landschapsvriendelijk, duurzaam en groen. Klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit, energietransitie en circulariteit zijn daarbij geen ondergeschoven kindjes, maar krijgen serieuze aandacht. Net zoals bij Van de Klok. “Wij vragen ontwikkelaars of zij een stapje verder durven te gaan”, vertelt Piet. “Of zij willen innoveren en werken met de nieuwste technieken die er zijn. Want nu al inspelen op toekomstige ontwikkelingen, heeft uiteindelijk economisch een positief effect. Bovendien is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan energie- en klimaatneutraal bouwen. Wij vinden het daarom belangrijk om aan de voorkant eisen te stellen aan de invulling van projecten.”

Samen voor dezelfde opgave

Dat we dat bij Van de Klok alleen maar toejuichen, mag duidelijk zijn. Niet voor niets hebben we een eigen concept- en innovatiemanager en een duurzaamheidsmanager die ontwikkelingen nauw volgen, implementeren en evalueren. Piet: “Ik vind het mooi dat mensen van Van de Klok al vanaf de tekentafel met ons in gesprek willen en durven te zijn.” Sijmen beaamt dat: “We denken echt samen na over wat we ervan kunnen maken.” En daarin valt volgens de heren nog meer voordeel te behalen. Vooral omdat er in deze tijd bij bouwprojecten een capaciteitstekort speelt, niet alleen op de bouwplaats, maar ook aan de voorkant, bij de planontwikkeling. “We krijgen de bestemmingsplanontwikkeling bij de gemeente nauwelijks rond”, erkent Piet. “Sijmen en ik denken dat een ontwikkelaar daarin een grotere rol kan en mag spelen. Want het lijkt ons efficiënt om in een kernteam met mensen van ons en van Van de Klok in gezamenlijkheid te werken aan een bestemmingsplan. Dat kan daardoor sneller tot stand komen, uitdagingen zijn dan al sneller duidelijk, het eindproduct wordt beter en waarschijnlijk ook nog kostenefficiënter.” Bij Van de Klok vinden we dat ook een goed idee. In een dergelijke vorm van samenwerking kunnen wij de gemeente ontzorgen door de uitvoerende en voorbereidende taken op ons te nemen. De gemeente hoeft dan alleen nog te faciliteren en te toetsen. Piet: “Dat betekent dat we vertrouwen in elkaar moeten hebben. Dat we samen voor dezelfde opgave gaan staan. Meer aan de voorkant de verbinding zoeken. Van de Klok is bij uitstek een partij waarmee we dit aan durven te gaan.” Haar eigen inwoners verliest de gemeente daarbij niet uit het oog. De dialoog met hen vindt zij minstens zo belangrijk als die met initiatiefnemers en ontwikkelaars.

Sparren

Het concept Panorama 2040 is vertaald in structuurmodellen die nu in nauwe samenspraak met inwoners van alle kernen worden vertaald in een definitief omgevingsprogramma Woningbouw. Daarin staat vrij gedetailleerd hoe de nieuwe wijken ontwikkeld en ingericht worden. Te beginnen bij Winssen. Daarna zijn de initiatiefnemers en ontwikkelaars aan bod om hun omgevingsplannen uit te werken en aan te leveren. De wethouders laten zich daarbij graag verrassen. “Op het gebied van circulariteit moet je gewoon ergens beginnen. 100% circulair bouwen kan niet meteen. Wij weten ook nog niet precies hoe we alles moeten doen, maar we hopen van dit soort projecten te leren. Waar we de spullen vandaan halen, waar we spullen kunnen opslaan, bijvoorbeeld. Dat zijn ook thema’s waar Van de Klok mee aan het experimenteren is en het is leuk om daar samen over te sparren.” Dat vinden we bij Van de Klok nou ook!


Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal