Wat zijn de voordelen? RvC Oosterpoort intensief betrokken bij ketensamenwerking.

28 november 2018

Ketensamenwerking is niet zomaar een bijkomstig dingetje. Bij woningcorporatie Oosterpoort en de ketenpartners De Variabele en Van de Klok is de samenwerking zo consequent en vergaand doorgevoerd in de organisaties, dat er zelfs wordt gesproken over ‘werken als één team’. Juist daarom is het van groot van belang dat de Raad van Commissarissen (RvC) van Oosterpoort begrijpt hoe dat allemaal in elkaar zit en met de ketenpartners in gesprek gaat.

Mensen die elkaar begrijpen, werken beter samen

Sommige mensen zijn van mening dat je als RvC je handen niet moet binden. En dat je om die reden alleen met de bestuurders over ketensamenwerking praat en niet met de ketenpartners zelf. Zodat je onafhankelijk blijft. “Maar onafhankelijk zijn als RvC, betekent niet dat je niet kunt meedenken”, vertelt Arnold Godfroij, voorzitter van de RvC van Oosterpoort. “Het is juist goed om te weten hoe alles in elkaar zit, om de betrokken mensen te leren kennen en met elkaar van gedachten te wisselen. Hierdoor begrijp je als RvC beter vanuit welke principes de ketenpartners opereren. En tegelijkertijd begrijpen de ketenpartners beter waarom wij zoveel verantwoording vragen en de risico’s van de ketensamenwerking zo goed in de gaten willen houden. Een corporatie is geen ondernemer, maar een organisatie met een publieke taak, die ook gecontroleerd wordt door externe toezichthouders zoals het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en de Autoriteit woningcorporaties. Door wederzijds begrip kunnen we gezamenlijk zorgen voor een goed evenwicht van gezichtspunten en de belangen van alle partijen.”


Sparringpartner van de bestuurder(s)

Het blijft natuurlijk wel belangrijk dat je als RvC niet op de stoel van de bestuurder(s) gaat zitten. Arnold Godfroij vertelt verder: “De raad ziet het als zijn taak om vooruit te kijken en mee te denken met de bestuurder. Juist vanuit een onafhankelijke, maar goed geïnformeerde positie. Tegelijkertijd moet je wel de verdeling van verantwoordelijkheden tussen de bestuurder en RvC in de gaten houden. Wij zijn niet degenen die het beleid uitstippelen en onderhandelen met de ketenpartners. De RvC gaat dus ook niet los van de bestuurder externe contacten onderhouden. Over deze rolverdeling spreken we intern regelmatig en hierdoor lopen we elkaar ook niet voor de voeten.”


Meer bereiken op de lange termijn

Ook Ton van de Klok, directeur bij Van de Klok, is een groot voorstander van het in gesprek gaan met de RvC. “Afgelopen oktober is de RvC van Oosterpoort, samen met de bestuurder en ketenregisseurs van de corporatie en ketenpartner De Variabele, bij ons in Nijmegen op bezoek geweest. Met als doel om meer feeling te krijgen met de praktijk. Ze hebben toen kennisgemaakt met de mensen van het Keten Integratie Centrum (KIC), onze eigen entiteit die de ketensamenwerking begeleidt, en geluisterd naar wat zij in de praktijk allemaal tegenkomen. Daarnaast hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over zaken die spelen op de lange termijn, zoals het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad, maar ook het aanpakken van het huurprobleem in het middensegment. Het oplossen van dit soort complexe vraagstukken vraagt om een goede samenwerking en dat gaat gewoon beter als je elkaar ook kent. Hierdoor kun je op de lange termijn meer bereiken en het geeft vertrouwen.”

Wil je meer weten over de voordelen van het betrekken van de Raad van Commissarissen bij ketensamenwerking? Neem dan contact op met Henny Pries (ketenregisseur bij woningcorporatie Oosterpoort, 024 – 399 55 55) voor meer informatie!

1 Een ketensamenwerking is een samenwerking tussen verschillende partijen die werken aan de totstandkoming van een gezamenlijk product of proces. Bij een ketensamenwerking zijn alle betrokken partijen eindverantwoordelijk voor het product of proces en staan ze op gelijke voet.

Nieuwsoverzicht
Deel dit verhaal