Meer weten over milieu?Neem contact op
Roland Melis-2021_1
 Milieu

Milieuvraagstuk? Van de Klok biedt de totaaloplossing

Van de Klok biedt opdrachtgevers door haar praktische werkwijze een totaaloplossing voor uiteenlopende milieuvraagstukken. Door korte communicatielijnen en een brede vakkennis blinkt onze divisie Milieu uit in maximale snelheid en flexibiliteit.

Roland Melis

Kennis als uitgangspunt

Door de brede vakkennis die wij in de loop der tijd hebben opgebouwd, zijn we in staat opdrachtgevers totaaloplossingen te bieden voor ieder milieukundig vraagstuk. Wij handelen snel, efficiënt en vindingrijk.

Onze divisie Milieu houdt zich dagelijks bezig met uiteenlopende milieuvraagstukken. Door de compacte organisatie, zijn wij in staat een persoonlijke aanpak van ieder project te garanderen. De drijvende kracht is Roland Melis, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse bedrijfsvoering en coördinatie van projecten.

Archeologisch onderzoek

Een verkennend bodemonderzoek is veelal de eerste milieukundige actie in het voortraject van een bouwproject. Van de Klok voert dit onderzoek, conform NEN 5740, snel en gericht uit. Gedurende de uitvoering van deze onderzoeken wordt al vooruit gekeken naar het mogelijke vervolgtraject, dat tevens ook door ons uitgevoerd kan worden. Denk hierbij aan archeologisch onderzoek, saneringswerkzaamheden of de afzet van grond; ook dat behoort bij onze divisie Milieu.

Om archeologisch onderzoek uit te voeren zijn er strenge eisen gesteld ten aanzien van personeel en de organisatie. Binnen Van de Klok is voldoende kennis aanwezig van de archeologische markt, waardoor wij in staat zijn te bemiddelen en te coördineren in archeologische onderzoeken. Op deze manier verlopen de onderzoeken snel, goedkoop en efficiënt.

De fundering van een van de historische kampdorpen
Asbestsanering

Asbestinventarisatie en -sanering

Aangezien asbesthoudende materialen niet altijd duidelijk zichtbaar of herkenbaar zijn, maar wel gevaarlijk kunnen zijn voor de gezondheid, is een asbestinventarisatie vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden noodzakelijk.

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning dient daarom een asbestinventarisatie te worden uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek wordt de asbestverontreiniging in kaart gebracht. Pas na het voltooien van een volledige asbestinventarisatie kan het aanwezige asbest vakkundig en verantwoord worden verwijderd.

Om asbest veilig te verwijderen wordt een plan van aanpak opgesteld, wordt het bevoegd gezag (gemeente of provincie) ingelicht en wordt de inspectie SZW op de hoogte gebracht. Het asbest wordt uiteindelijk verwijderd door een erkend saneerder.

Bodem- en grondwatersanering

Van de Klok verzorgt de sanering van vaste gronden, maar is tevens ook in staat om grondwater te zuiveren. Het saneren van grond en/of water is specialistisch werk en bevat een veelheid aan disciplines, welke allemaal uitgevoerd en gecoördineerd worden door onze divisie Milieu.

Doordat we voorafgaand aan het project een totaalprijs voor grond- en grondwatersaneringen afgeven, komen opdrachtgevers niet voor verrassingen te staan. Wij zijn tevens in het bezit van onze eigen waterzuiveringsinstallaties.

Asbestsanering
Tanksanering Eindhoven

Tanksanering

Van de Klok zorgt voor een totaalaanpak wat betreft ondergrondse tanksaneringen, inclusief afzet en reiniging van verontreinigde grond, grondwatersanering, evaluatieverslag en eventuele nazorg voor achtergebleven restverontreiniging.

De beste aanpak is het volledig verwijderen van de ondergrondse tank en de eventuele verontreinigde grond. We hebben het onderzoek naar ondergrondse brandstoftanks veelvuldig uitgevoerd en gezorgd voor de verantwoorde verwijdering met KIWA-certificaat en verschroting.

Sloop de Bankier, Tilburg

Sloop

Alvorens men een terrein kan herontwikkelen dienen de oude opstallen vakkundig, veilig en volgens de regels verwijderd te worden. Van de Klok is in staat de verwijdering van deze oude opstallen te verzorgen.

Allereerst wordt voorafgaand aan de werkzaamheden een asbestinventarisatie uitgevoerd. Vervolgens wordt het aanwezige asbest vakkundig en verantwoord verwijderd. Zodra de asbestsanering is voltooid, worden de herbruikbare materialen op het terrein of in het pand weggenomen en wordt het overige puin verkleind en afgevoerd.

Roland Melis

Vragen over onze milieuactiviteiten?

Neem eens contact op met Roland Melis. Hij heeft dé oplossing voor jouw uitdaging!