Ontharding, Tilburg

Ontharding, Tilburg

ReferentieOverige locatieCiviel

Brabant Water heeft een hardheidsbeleid voor drinkwater in Brabant vastgesteld. Dit had als resultaat dat een zevental productielocaties zijn uitgebreid met een onthardingsinstallatie. Gelijktijdig is een renovatie van de bestaande installaties uitgevoerd.

Ontharding Tilburg

In verband met het grote aantal waterproductiebedrijven is een verregaande standaardisatie doorgevoerd binnen de disciplines Werktuigbouw, Bouwkunde, Electro & Procesautomatisering en Terrein-leidingen.

De nieuwbouw (bouwkundig plus werktuigbouwkundig) voor de locaties Tilburg en Lieshout zijn gezamenlijk aanbesteed c.q. gecontracteerd. Deze locaties worden gerealiseerd door combinatie Van de Klok en Aan de Stegge.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

  • Het realiseren van de bouwkundige werken voor het nieuwe onthardingsgebouw pus HCI-gebouw.
  • Het realiseren van de civieltechnische, werktuigbouwkundige en gebouw installatietechnische werken ten behoeve van het nieuwe onthardingsgebouw plus HCI-gebouw.
  • Het realiseren van een pompengebouw en energiegebouw op locatie Tilburg.
  • Het aanbrengen van vloeistofdichte verharding met bijbehorende voorzieningen bij de lospunten van olie en zoutzuur.
  • Het aanbrengen van verhardingen ter plaatse van de lospunten voor kalk, entzand en pellets.
  • Het aanleggen van de funderingen (halfverhardingen) van de aan te leggen terreinwegen.
  • Aanleg en herstel van de terreinwegen.
;
Realisatie
Van de Klok & Aan de Stegge
Oplevering
Q3 2016